KODEKS OBSERWATORA

Każdy, kto obserwuje ptaki szanuje przyrodę. Dobro ptaków i ich środowiska ma zawsze pierwszeństwo przed interesami miłośnika ptaków.

1. Obserwator dba o ptaki i ich środowisko.

- Wspiera ochronę siedlisk ważnych dla ptaków.
- Jest ostrożny podczas obserwacji, fotografowania, nagrywania głosów i filmowania, aby nie narażać ptaków na stres lub niebezpieczeństwo. Szczególnie rozsądnie zachowuje
się w miejscach, gdzie ptaki są często niepokojone.
-Ogranicza wykorzystywanie nagrań głosów i innych sposobów przywabiania ptaków.
- Nigdy nie używa takich metod w miejscach często odwiedzanych przez obserwatorów ptaków.
- Nie wabi gatunków ginących, zagrożonych lub rzadkich w danej okolicy.
- Nie zbliża się do gniazd, kolonii lęgowych, noclegowisk, tokowisk i ważnych miejsc żerowania.
- Jeśli zamierza dłużej obserwować, fotografować, filmować lub nagrywać w takich wrażliwych miejscach, używa ukrycia lub korzysta z istniejących czatowni obserwacyjnych.
- Ogranicza używanie sztucznego oświetlenia przy filmowaniu lub fotografowaniu, szczególnie do zbliżeń.
- Pamięta, że ptaki w okresie lęgowym są szczególnie wrażliwe na płoszenie.
- Nie rozpowszechnia wiedzy o odkrytych przez siebie gniazdach, gdyż miejsca lęgowe rzadkich ptaków powinno się ujawniać tylko pracownikom ochrony przyrody.
- W parkach narodowych i rezerwatach porusza się po drogach i wyznaczonych szlakach w miejscach udostępnionych dla turystów.
- Zachowuje się odpowiedzialnie: nie hałasuje, nie zostawia śladów swojej bytności i nie niszczy przyrody.
- Dba, aby karmniki, budki lęgowe i inne sztuczne urządzenia dla ptaków były bezpieczne.
- Stara się, aby nie były narażone na drapieżnictwo kotów i innych zwierząt oraz niebezpieczeństwa powodowane przez działalność człowieka.
- Podczas surowej zimy dokarmia ptaki bez przerw. Utrzymuje pożywienie, wodę i pojemniki na nie
w czystości.
- Regularnie czyści i reperuje budki lęgowe oraz sztuczne gniazda.

2. Obserwator ptaków zna i respektuje przepisy dotyczące ochrony przyrody.

- Przestrzega zasady, że fotografowanie, filmowanie dziko żyjących zwierząt prawem chronionych bez zezwolenia wojewody dopuszczone jest tylko w obrębie zabudowań i w miejscach ogólnodostępnych.
- Stara się, aby grupa osób, z którymi wspólnie obserwuje ptaki nie była zbyt liczna, aby ograniczyć wpływ na środowisko i nie przeszkadzać innym ludziom.
- Szanuje zainteresowania, prawa i umiejętności innych obserwatorów ptaków, a także innych ludzi przebywających w terenie.
- Dzieli się wiedzą i doświadczeniem. Szczególnie pomaga początkującym obserwatorom ptaków.
- Pamięta, że grzeczność i uprzejmość w kontaktach z ludźmi powodują ich przyjazne nastawienie do obserwatorów.
- Jeżeli jest świadkiem nieetycznego zachowania obserwatorów ptaków, ocenia sytuację i interweniuje, jeśli uważa to za właściwe. Interweniując tłumaczy, na czym polega
niewłaściwość postępowania i próbuje, w rozsądnym zakresie, je powstrzymać.
- Nie wchodzi na teren prywatny, jeżeli właściciel sobie tego nie życzy.
- Zapisuje i dokumentuje interesujące obserwacje i informuje o nich innych obserwatorów ptaków lub odpowiednie organizacje, zwłaszcza, jeśli ma to znaczenie dla ochrony ptaków.
- Zachowuje zdrowy samokrytycyzm przy opisywaniu swoich obserwacji.

Przestrzegaj "Kodeksu obserwatora ptaków" i rozpowszechniaj go!

Copyright © Podkarpacka Grupa Lokalna OTOP